+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Зупинення реєстрації податкових накладних – чи є взагалі у податкової на це право?

30 вересня, 2020 Інформаційні листи

Продовження інформаційного листа «Заблокували реєстрацію податкових накладних – що робити? (або про можливість незвичних підходів до, на жаль, звичної проблеми)»

Зупинена реєстрація податкової накладної? А чи має взагалі податкова на це право?

1.

П. 201.16 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) встановлює:

«201.16. Реєстрація податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України».

Тобто Кабмін уповноважений ПКУ визначати порядок (спосіб) та підстави зупинення реєстрації податкової накладної. А власне зупиняти реєстрацію хто уповноважений?

Питання в контексті ч. 2 ст. 19 Конституції України, за якою «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».

Таким чином, щоб зупиняти реєстрацію податкової накладної, мають бути визначені не лише підстави та порядок (спосіб) для цього, а й повноваження на це. І ці повноваження мають бути передбачені Конституцією чи законами України, а не якимись підзаконними актами.

Чи є конкретно в податкової безпосередньо за законом повноваження на зупинення реєстрації податкових накладних?

2.

Із потенційно дотичного, в ПКУ знайшли тільки п. 20.2, який встановлює:

«20.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, приймає рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику».

Проте тут йдеться про прийняття рішень буквально про реєстрацію чи відмову у реєстрації. До того ж встановлюється, що такі дії мають чинитися в порядку, визначеному Мінфіном.

Тож чи можна ототожнювати право на (а) відмову в реєстрації за п. 20.2 в порядку, визначеному (б) Мінфіном з (в) зупиненням реєстрації за п. 201.16 в порядку, визначеному (г) Кабміном?

За загальними правилами юридичної техніки для однакового використовують однакові терміни. Якщо вжиті різні терміни, до того ж посилання робляться на вочевидь різні порядки, затверджені різними органами, то йдеться про різне?

Тобто зупинення в порядку і з підстав, визначених Кабміном, – це не відмова в реєстрації в порядку, визначеному Мінфіном.

Прямих повноважень податкової (чи якогось іншого державного органу) в ПКУ на дії/рішення про зупинення реєстрації податкових накладних ми не знайшли.

Отже, можна зробити висновок, що повноваження на прийняття рішень про зупинення реєстрації накладних у податкової за законом відсутні і податківці не мають права приймати рішення про зупинення реєстрації податкових накладних?

3.

Принагідно зауважимо, що виникає питання і щодо підстав для зупинення, чи дійсно право їх визначати може бути делеговано законом Кабміну, адже за ч. 2 Конституції України підстави для дій державних органів мають бути передбачені законами України (а не нормативним актом нижчого рівня на кшталт постанови Кабміну).

Тож все викладене дає підстави стверджувати, що повноважень на прийняття рішень про зупинення реєстрації накладних у податкової немає, а встановлення підстав для цього постановою Кабміну (хоча норма про це і є в ПКУ – п. 201.16) суперечить Конституції України, оскільки за Конституцією (ч. 2 ст. 19) підстави дій державних органів та їх посадових осіб мають визначатися виключно на рівні Конституції чи законів України.

Тому будь-яке рішення про зупинення реєстрації з посиланням на п. 201.16 ПКУ неправомірне вже тому, що в податківців відсутні за законом повноваження для прийняття таких рішень і підстави для них не можуть встановлюватися нормативними актами, відмінними від Конституції чи законів України.

4.

У Постанові КМУ № 1165 від 11.12.2019 р. «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» на самому початку, як підставу для прийняття цієї постанови, зазначено:

«Відповідно до підпункту 56.23.2 пункту 56.23 статті 56 і пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє: …».

Питання, пов’язані безпосередньо з п. 201.16, розглянуті вище.

А п. 56.23 стосується порядку оскарження рішень податківців.

Для зручності наводимо його повністю тут в поточній редакції:

«56.23. Оскарження рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється у порядку, визначеному цією статтею з урахуванням таких особливостей:

56.23.1 скарга на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;

56.23.2 скарга на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних розглядається в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, комісією центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, за участі уповноваженої особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;

56.23.3 скарга на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних розглядається протягом 10 календарних днів з дня отримання такої скарги центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику. Термін розгляду скарги не може бути продовженим;

56.23.4 якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних не надсилається платнику податків протягом 10-денного строку, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначеного строку».

Як бачимо, п. 56.23 встановлює порядок оскарження рішень про відмову в реєстрації, і п. 56.23 встановлено, що таке оскарження здійснюється в порядку, встановленому ст. 56 з урахуванням особливостей, встановлених п. 56.23.

Як розглянуто вище, рішення про відмову в реєстрації накладної, яке приймається за ПКУ (п. 20.2) в порядку, визначеному Мінфіном, це не те ж саме, що зупинення реєстрації податкової накладної за п. 201.16, яке здійснюється в порядку, визначеному Кабміном.

У п. 201.16 відсутня якась згадка про надання повноважень Кабміну встановлювати порядок оскарження рішень податківців. Цей порядок встановлений безпосередньо ст. 56 ПКУ, і там відсутні положення, які б уповноважували Кабмін встановлювати порядок оскарження чи його особливості. І посилання на п. 56.23 ПКУ тут явно недоречне – там відсутні якісь згадки про Кабмін!

Тож і тут Кабмін неправомірно перебрав повноваження із затвердженням Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Постановою № 1165 від 11.12.2019 р.

Для повноти викладення, не вбачається в ПКУ і положень, які б уповноважували Кабмін встановлювати порядок оскарження рішень про відмову в реєстрації накладних як категорії, відмінної від рішень про зупинення реєстрації накладних.

Тож розгляд скарг в порядку, затвердженому вказаною Постановою Кабміну – неправомірний, як неправомірні і додаткові вимоги для платників податків, які містяться в тому порядку.

5.

Мабуть, можновладці занепокоїлися, що платники податків «здається, щось починають підозрювати». Тому Кабмінівський законопроект 4101 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», зареєстрований у Верховній Раді 15.09.2020 р., передбачає, зокрема, такі зміни:

«Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

  1. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:

  1. У статті 20:

2) у пункті 20.2 слова “відмову в” замінити словом “зупинення”.

  1. У пункті 56.23 статті 56:

1) абзац перший і підпункт 56.23.1 викласти в такій редакції:

“56.23. Оскарження рішення про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку здійснюється у порядку, визначеному цією статтею, з урахуванням таких особливостей:

56.23.1. скарги на рішення про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку подаються контролюючому органу та розглядаються протягом 10 календарних днів з дня отримання таких скарг контролюючим органом в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Строк розгляду скарги не може бути продовженим;”;

2) підпункти 56.23.2 і 56.23.3 виключити;

3) підпункт 56.23.4 викласти в такій редакції:

“56.23.4. якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків на рішення про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку не надсилається платнику податків протягом 10-денного строку, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку.” …».

У Пояснювальній записці до законопроекту щодо цих положень зазначено наступне:

«6. На даний час Мінфіном разом з ДПС, із залученням представників бізнесу, ведеться робота з обговорення проблем, що виникають при зупиненні реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Метою такого обговорення є пошук шляхів удосконалення алгоритму роботи системи автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків та внесення змін до Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Першим кроком цієї роботи стала необхідність внесення змін до Податкового кодексу України в частині узгодження між собою норми Податкового кодексу України приведення до чинного законодавства, зокрема статті 201 Податкового кодексу України). Також Податковий кодекс України доповнено нормами, згідно з якими платник податку має право подати скаргу на рішення ДПС про неврахування таблиці даних платника ПДВ та про відповідність/невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку, яке надається платнику у випадку відповідності його критеріям ризиковості, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 №1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Тобто тим самим Кабмін фактично визнає, що досі діяв не на підставі закону, коли уповноважував конкретно податкову зупиняти реєстрацію, і встановлював особливий порядок оскарження. І намагається «закрити» прогалини в підставах для таких дій шляхом заміни відмови в реєстрації на зупинення реєстрації, і включити згадку в ПКУ про надання повноважень Кабміну на порядок розгляду скарг.

Словом, зміни передбачають надання більше можливостей скаржитися:


Принципових змін щодо підходів не передбачається. Тобто залишається пастка для платників податків піти на «довге коло» оскаржень і судових справ при тому, що гроші до бюджету, з того, що не визнають, таки вимагають, і при сплаті ці гроші «висять» як безвідсоткова «примусова» позичка бюджету.

6.

При тому, що відповідність Конституції України відповідних положень, навіть після змін, викликає принаймні сумніви.

Ба, пропоновані зміни вбачаються недопрацьованими навіть з технічного боку. Так, наприклад, в п. 20.2 ПКУ пропонують міняти тільки «відмову» на «зупинення», при цьому залишають в тому пункті те, що це має робитися в порядку, визначеному Мінфіном. А п. 201.16 вимагає, щоб це було в порядку, визначеному Кабміном. Ось так «узгоджують» між собою норми ПКУ, про необхідність чого зазначено в п. 6 Пояснювальної записки до законопроекту.

7.

Пропоновані Кабміном зміни не вирішують, а швидше поглиблюють проблему, і залишають фактичну можливість для маніпулювання контролюючими органами зупиненням реєстрації податкових накладних як засобом забезпечення додаткових надходжень до бюджету. Недарма ж в назві законопроекту робиться акцент на забезпеченні бюджетних надходжень.

Реальні зміни були б можливі при закріпленні іншої парадигми, за якої не платник податків, реєстрація накладної якого зупинена, має доводити свою невинуватість і нести тягар покарання, фактичного обмеження можливості здійснювати нормальну підприємницьку діяльність без доведення його вини, а зупинення застосовується як виключний захід, строго обмежений в часі, впродовж якого податкова сама має встановити (як це, до речі, і випливає і зараз з ПКУ – дивіться в Розділі 1 нашого матеріалу «Заблокували реєстрацію податкових накладних – що робити? (або про можливість незвичних підходів до, на жаль, звичної проблеми)»), чи реальні підстави для пересторог через побоювання наявності злочину, і розблокувати реєстрацію (із виплатою компенсації платнику податку) у разі недоведеності наявності кримінального правопорушення.

Продовження у матеріалі «Заблокували реєстрацію податкових накладних – так що ж робити? – ІІІ (якщо звичайні заходи не призводять до вирішення проблеми)».

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2020

Перегляди 6570

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Антоніна Городецька виступила з доповіддю на засіданні Комітету АПУ з податкового та митного права 30 квітня, 2021    771

Олександр Мінін виступив з доповіддю на засіданні Комітету АПУ з податкового та митного права 28 квітня, 2021    660

Відповідальність і штрафи за ПКУ по-новому з 01 січня 2021 року 27 квітня, 2021    930

Рішення суду щодо реєстрації податкових накладних – тільки початок? 22 квітня, 2021    2251

Олександр Мінін та Антоніна Городецька виступили із доповідями на вебінарі «Податки: зміни в законодавстві та правозастосуванні» 19 березня, 2021    2186

Заблокували реєстрацію податкових накладних – так що ж робити? – ІІІ
(якщо звичайні заходи не призводять до вирішення проблеми)
15 жовтня, 2020    1565

Заблокували реєстрацію податкових накладних – що робити?
(або про можливість незвичних підходів до, на жаль, звичної проблеми)
29 вересня, 2020    29871

Реєстрація ПН в ЄРПН – ВС нас почув, що платник не реєструє! 29 липня, 2019    5202

Реєстрація податкових накладних – хто насправді реєструє і чи є підстави для застосування штрафних санкцій за порушення строків реєстрації ПН в ЄРПН? 10 червня, 2019    14834

Блокування податкових накладних: позиція Верховного Суду 31 травня, 2019    2682

Війна – фігня, маневри головніше? (або чому реєстрація податкової накладної важливіша за сплату податку?) 01 квітня, 2019    2454

Блок нот. Коментар Інни Таптунової щодо роботи системи блокування податкових накладних 06 червня, 2018    1097

Прокоментувати