+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Податок на виведений капітал в аспекті застосування звичайної ціни

автори: Олександр Шемяткін, Марія Козленко

видання: «Огляд цін», №8 (238) 2016

29 серпня, 2016 Преса

Пропозиції щодо запровадження кар­динально іншої філософії в оподаткуванні підприємств поступово набирають обер­тів – ідея із заміною податку на прибуток підприємств новим податком на операції з виведення капіталу знаходить все більше прихильників.

Лейтмотивом запропонованих ново­введень є запровадження оподаткування операцій, в результаті яких виводиться ка­пітал із бізнесу. З такими операціями біз­нес добре знайомий. Це рішення власника про виплату дивідендів на користь неплат­ника податку на виведений капітал, при­ховане виведення у вигляді прирівняних платежів (роялті, відсотки на користь не­резидентів, фінансова допомога неплатни­кам, інвестування за кордон). Це також операції, в результаті яких необхідно здій­снити донарахування за певних умов.

Розглянемо застосування у запропо­нованій моделі – моделі податку на виве­дений капітал – звичайної ціни, врегулю­вання правил та порядку визначення якої в Податковому кодексі України завжди було й тепер залишається недосконалим.

Застосування звичайної ціни до опе­рацій з виведення капіталу є запобіжни­ком виведення капіталу з-під оподатку­вання шляхом використання неринкових цін під час продажу товарів (робіт, послуг) неплатникам або зловживання з оцінкою внесків до статутного капіталу платника податку на виведений капітал.

Відповідно, у пропозиціях стосовно за­конодавчої ініціативи, розроблених парт­нером, адвокатом “ЮФ КМ Партнери” Олександром Шемяткіним та керуючим партнером аудиторської фірми “Капітал Плюс” Тетяною Шевцовою за участі екс­пертів ЮФ “КМ Партнери” та аудиторської фірми “Капітал Плюс” (повний текст пропо­зицій опублікований на інтернет-ресурсі KMP.UA) щодо податку на виведений капі­тал пропонується застосовувати звичайну ціну для визначення бази оподаткування низки операцій у зв’язку з:

  • продажем товару (послуг, робіт) неплатникам податку в усіх операціях, крім продажів шляхом відкритої пропози­ції через торговельні мережі, магазини, інтернет-сайти, тощо;
  • здійсненням внеску у негрошо­вій формі;
  • виплатою дивідендів у негрошо­вій формі.

Прив’язка до звичайної ціни не є впро­вадженням чогось радикально нового. Сьогодні, згідно з положеннями чинного Податкового кодексу, застосування зви­чайної ціни передбачається для низки ви­значених законом випадків.

Так, для податку на додану вартість звичайна ціна застосовується як нижня гранична межа для визначення бази опо­даткування самостійно виготовлених то­варів (послуг) та необоротних активів (в разі відсутності даних бухгалтерського обліку). У цілях нарахування податку на доходи фізичних осіб звичайна ціна ви­користовується для доходу в негрошовій формі та щодо безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

У контексті податку на прибуток, який пропонується замінити податком на виве­дений капітал, звичайна ціна побіжно зга­дана для цілей проведення коригувань фінансового результату.

Однак застосування звичайної ціни відповідно до поточної редакції Податкового кодексу, призводить до пев­них труднощів. Так, в податковому законо­давстві єдиними положеннями, що регу­люють питання визначення звичайної ціни для всіх указаних вище ситуацій, залиши­лися положення підпункту 14.1.71 Податкового кодексу.

Виходячи з поточної редакції підпунк­ту 14.1.71 Податкового кодексу, звичайна ціна визначається як “ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено цим Кодексом”.

Тобто, базовим правилом, яке засто­совується за умовчанням, є те, що ціна договору є звичайною. Існує низка спеці­альних правил щодо визначення звичайних цін у таких ситуаціях: держав­не регулювання цін; здійснення операції, коли обов’язковим є проведення оцінки; проведення аукціону; укладання фор­вардного та ф’ючерсного контракту; про­даж майна, переданого в заставу.

На цьому визначеність із застосуван­ням звичайної ціни, виходячи з поточної редакції Податкового кодексу, завершу­ється, і далі починають з’являтися самі лише питання. Йдеться про положення “Якщо не доведено зворотне, вважаєть­ся, що така звичайна ціна відповідає рів­ню ринкових цін”, до якого більше запи­тань, ніж відповідей, починаючи з того, в якому порядку й за якими правилами доводиться зворотне, та завершуючи тим, як співвідноситься звичайна ціна із ринковою ціною.

Для однозначного застосування та ро­зуміння положень щодо звичайної ціни як органами Державної фіскальної служби, так і платниками, у пропозиціях стосовно законодавчої ініціативи щодо податку на виведений капітал пропонується змінити визначення звичайної ціни, значно доопрацювавши правила, порядок та умо­ви визначення останньої.

Зокрема, йдеться про пропозиції ви­значити звичайну ціну як грошовий вираз вартості товарів (робіт, послуг), необорот­них активів, що визначається за наступни­ми правилами в порядку їхньої черговості:

  • за рівнем не нижче ціни придбання товарів (робіт, послуг), а для необоротних активів – не нижче балансової (залишко­вої) вартості за даними бухгалтерського обліку;
  • за рівнем не нижче середньозваже­ної ціни продажу (відчуження) товарів (робіт, послуг) з врахуванням можливих сезонних коливань споживчого попиту;
  • за ціною, визначеною на рівні ви­робничої собівартості, яка розрахована за даними бухгалтерського обліку.

Перше правило щодо ціни придбання не є новим і вже застосовується на прак­тиці для цілей оподаткування податком на додану вартість.

Пропозиції щодо використання серед­ньозваженої ціни продажу серед іншого враховують відповідну ситуацію на ринку продажу товарів (послуг, робіт). Йдеться про сезонні коливання споживчого попи­ту, які є природними для багатьох ринків. Тому для таких випадків пропонується визначати ціну продажу (відчуження) в розрізі відповідних періодів.

Ну і, власне, використання ціни на рівні виробничої собівартості за даними бухгалтерського обліку пропонується за­кріпити як правило, що може використо­вуватися платниками податків за власним вибором без врахування черговості.

Однак навіть запропоновані правила не в змозі вирішити всі випадки, що тра­пляються в бізнесі. Наприклад, питання переоцінки товару, надання маркетинго­вих знижок тощо. Тому ризик виникнення спору з органами Державної фіскальної служби все одно залишається.

У зв’язку з цим у пропозиціях стосов­но законодавчої ініціативи про податок на виведений капітал пропонується поверну­ти допустиме відхилення від звичайних цін, якщо відхилення у бік зменшення або збільшення знаходиться в межах 20%. У цьому разі податкові зобов’язання із за­стосуванням звичайної ціни органами Державної фіскальної служби нарахову­ватися не можуть.

Інші ж спеціальні правила визначення звичайних цін (державне регулювання, аукціони, оцінка тощо), які передбачені у поточній редакції Податкового кодексу, зберігаються.

Проаналізовані вище пропозиції щодо змін по звичайній ціні не тільки забезпе­чать чітке та однозначне розуміння й за­стосування звичайної ціни на практиці для оподаткування податком на виведений капітал, але й сприятимуть вирішенню вже існуючих питань із застосуванням звичайної ціни для цілей податку на до­дану вартість та податку на доходи фізич­них осіб.

Завантажити pgf-файл статті (210 Kb)

Перегляди 877

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

#ПВК та рабство 19 березня, 2018    334

#ПВК простими словами 14 березня, 2018    406

Коментар Олександра Мініна до статті «Капкан для інвестора. Чи потрібен Україні податок на виведений капітал» 06 березня, 2018    126

Розширено коло операцій, які потенційно підпадають під 30 % коригування за пп. 140.5.4 ПК України та думки щодо практичного застосування цієї норми 22 січня, 2018    285

Перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи 22 січня, 2018    164

Перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України 22 січня, 2018    159

Прокуратура втратила повноваження щодо досудового розслідування злочинів, підслідних Державному бюро розслідувань 04 грудня, 2017    1469

Інновації у фінансовому секторі… Україна все ще може бути лідером 31 жовтня, 2017    280

Податок на прибуток чи податок на виведений капітал 14 липня, 2017    1376

Податок на виведений капітал
Чому це важливо для юристів
27 червня, 2017    328

Чи правомірне застосування пільг за конвенціями з уникнення подвійного оподаткування щодо виплат з України особами, які в Україні звільнені від податку на прибуток? 23 травня, 2017    535

Найближчим часом невикористані переплати з податку на прибуток за 2013 рік «згорять» 02 лютого, 2017    468

Прокоментувати