+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Як включити до витрат, якщо в 2014 ще ні, а у 2015 вже ні?

05 лютого, 2016 Інформаційні листи

Як діяти платникам податків, які отримали документи, що підтверджують витрати 2014 року та які не враховано в зазначеному періоді? Чи мають вони право в цьому разі враховувати такі витрати по таким товарам/ послугам та в якому періоді?

З 2015 року відповідно до пп. 134.1.1 Податкового кодексу України (далі – «ПК») об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається як фінансовий результат до оподаткування, розрахований відповідно до національних або міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, відкоригований на різниці, передбаченій ПК.

До 2015 року п. 138.11 ПК дозволяв відносити до складу витрат звітного періоду витрати минулих періодів, виявлені в такому звітному періоді.

Однак діюча редакція ПК не містить різниць, які дозволяють враховувати минулі витрати аналогічно до положень, що містилися у вищезазначеному п. 138.11 ПК. Тобто питання врахування витрат минулих періодів визначається відповідно до правил бухгалтерського обліку.

Правила бухгалтерського обліку також не містять спеціальних положень, які дозволяли б відносити минулі витрати до складу поточних, однак містять правила виправлення помилок, які були допущені в минулих періодах. Так, п. 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» (далі – «П(с)БО 6») визначає наступне:

«4. Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)».

Тобто помилки, допущені в бухгалтерському обліку, виправляються шляхом коригування показників балансу підприємства (форма № 1), без внесення змін до звіту про фінансові результати (форма № 2). Зокрема, аналогічна позиція викладена в Листі Міністерства фінансів України від 13.01.2005 р. № 31-04200-20-10/508.

Інформацію щодо виправлення помилок згідно з п. 20 П(с)БО 6 слід розкривати у примітках до фінансової звітності, на що також звертають увагу податкові органи у своєму роз’ясненні від 21.01.2016 р. в інформаційно-довідковій системі «ЗІР».

Тобто виправлення таких помилок не буде впливати на фінансовий результат до оподаткування, який визначається саме відповідно до показників звіту про фінансові результати. Фактично це означає, що витрати, які не були враховані в минулих періодах, у поточному періоді враховані не будуть.

Водночас, п. 50.1 ПК визначає можливість уточнити показники податкових декларацій, у яких платник податку виявив помилки, протягом 1095 днів. Відповідно, платники, які виявили витрати, невраховані в минулих податкових періодах, мають можливість врахувати такі витрати у податковому обліку лише шляхом подання уточнюючого розрахунку в порядку, визначеному п. 50.1 ПК.

Таким чином, витрати, які невраховані у 2014 році та по яким первинні документи датовані 2014 роком, можуть бути включені у дані бухгалтерського обліку на підставі положень П(с)БО 6 шляхом коригування статей балансу (форма № 1) підприємства, а в податковому обліку відображатися шляхом уточнення показників податкової декларації за 2014 рік.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2016

Перегляди 2426

Прокоментувати